Individuella val

  • Kursen belyser privatreligiositet samt religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet.

    Kursen behandlar olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Du får även studera nyreligiösa rörelser och strömningar. En annan del av kursen belyser olika etiska frågor.

    Kontaktpersoner: Pernilla Bonér och Ellen Metall