Individuella val

  • Kursen ska ge kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. Du får öka din förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. T ex behandlas nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft, mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och maktfördelning.

    Förkunskapskrav är Samhällskunskap 1a2.

    Kontaktpersoner: Magnus Gezelius, Pernilla Bonér och Elin Fagerström