Individuella val

  • Kursen har fokus på huvuddragen i kultur- och idéhistorien med tyngdpunkt i idéer och konstnärliga uttryck som pekar mot nutid. Kulturbegreppet problematiseras liksom olika föreställningar om finkultur respektive populärkultur genom historien.

    Du får lära sig att se samband mellan olika kulturuttryck och de samhällsförändringar som de kan avspegla.

    Du får även utveckla metoder för att samtala om, analysera och tolka konstverk och andra kulturella uttryck med hjälp av relevanta begrepp och teorier.

    Kontaktperson: Josefin Sebring