Individuella val

  • Kursen består av några moment där eleverna kan fördjupa sig i valda kunskapsområden.

    Kursen anlägger ett helhetsperspektiv på det politiska tänkandet och den politiska teorin. Målet är att aktualisera det politiska tänkandets grundläggande begrepp, som stat, samhälle, maktdelning, utopi, frihet och rättvisa. Eleverna tränar sig i att förstå och utvärdera idéer som inte är deras egna. Syftet är att träna upp förmågan till att formulera frågor, argumentera och uttrycka ståndpunkter samt utvecklar den egna förmågan att aktivt delta i samhällslivet och påverka samhällsutvecklingen.

    Inom momenten specialiserat sig eleverna baserat på intresse med fokus på det internationella eller politiskt teoretiska. Dessutom förekommer ett moment om metod för att underlätta undersökningar inom det valda området. De metoder som står i fokus är, kvantitativ metod, hur man genomför enkäter och utvärderar dessa, kvalitativ metod, hur man genomför observation, intervjuer samt litteraturstudier. 

    Kontaktperson: Magnus Gezelius