Individuella val

  • Kursen behandlar universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning, evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Du får lära dig om människokroppens organ och organsystem: deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen.

    Du lär dig skilja på organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle. Vi studerar industriella processer, teknikutveckling och behandlar miljöperspektiv som rör framställning av moderna material, livsmedel och andra produkter.

    Dessutom behandlas naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och materialutveckling belyses ur historiska, nutida och framtida perspektiv.

    Kursen bygger på Naturkunskap 1.

    Kontaktperson: Bertil Mattfolk