Vara elev

Vad är speciellt med att studera på Skvadern?

Vi som arbetar på Skvaderns gymnasieskola tycker naturligtvis att vår skola är speciell på många sätt. Vi brukar tala om Skvaderandan som kanske är svår att exakt beskriva, men den innefattar god kamratskap och glädje utan att tappa fokus på målinriktade studier.

Det som emellertid mycket påtagligt skiljer Skvadern från många andra skolor är lokalerna och den s.k. blockläsningen. Förutom att vi har klassrum som alla andra skolor, har vi också elevarbetsrum, eller kontor om man så vill, där eleverna har sina egna arbetsplatser precis som på ett vanligt arbete.

Det är viktigt att värna om arbetsmiljön på elevarbetsrummet av många skäl. Det ska vara både trivsamt och möjligt att arbeta där. Vi har olika tolerans för oordning och ljudnivåer så utgå inte från att alla är lika toleranta som du kanske tycker att du är. Ni ska själva ansvara för viss städning på rummet och för detta erhåller elevstyrelsen en summa pengar som kan användas till att ytterligare öka trivseln på skolan.

Blockläsning kan innebära ett lugnare tempo ur en synvinkel. Man behöver inte ha så många ämnen i gång samtidigt utan kan fördjupa sig och koncentrera sig bättre på några kurser i taget. Ur en annan synvinkel blir tempot högre, då kurserna läggs ut under kortare tidsperiod och det gäller att hålla takten för att inte halka efter i studierna. När du får inlämningsdatum av dina lärare, håll dem!  Annars kan uppgifter lätt hopa sig och du får problem i slutet av kursen. Om du lämnar in för sent har du inte heller samma möjlighet till återkoppling från dina lärare, du får inte reda på vad du kan utveckla och når på detta sätt kanske inte de resultat du hade kunnat nå.

Läsåret är indelat i fyra perioder och de flesta kurser sträcker sig över två av de perioderna, alltså en termin.

Vi följer naturligtvis samma s.k. styrdokument som alla andra gymnasieskolor i Sverige gör(läroplan, gymnasieförordning, Skolverkets ämnes-och kursplaner) men vi har också skapat ett eget policydokument som vi kallar för pedagogisk plattform. Den kan du hitta här. Där beskriver vi närmare hur vi vill arbeta för att uppnå goda studieresultat och en god arbetsmiljö.

Hur ser en skoldag på Skvadern ut?

Skolan är öppen 08.00-17.00. Lektionerna börjar 08.45. Skoldagen är indelad i två arbetspass. Vi får ofta frågan ”när slutar vi?” och sluttiderna på lektionerna kan variera. Det beror lite på hur mycket tid vi behöver för det arbete vi håller på med. Ett lektionspass ser i huvudsak ut på följande sätt: samling i ett klassrum för genomgång/föreläsning, sedan eget arbete under handledning på elevarbetsrummet och återsamling för uppföljning/diskussion. Men en lektion kan vara upplagd på helt annat sätt. Ni kan vara delade i halvklasser eller smågrupper för diskussioner, ni kanske börjar arbeta på era rum och samlas senare eller ni kan arbeta självständigt med något ni påbörjade förra lektionen.

Under lunchtiden avsätts vanligen tid så att ni ska hinna delta i frivilliga aktiviteter som kan vara idrottspass eller musikinslag. På vår skola anordnas turneringar i olika sporter och 3-4 gånger per läsår anordnas s.k. lunchmusik där alla kan delta och uppträda i aulan.

Storsamling och mentorstid

Varje vecka har vi en s.k. storsamling. Där lämnas information som angår alla och det finns också möjlighet att uppträda eller visa upp något skolarbete man gjort. Vi anser att denna samling är viktig för att skapa gemenskap och trygghet på skolan. Vi tror att den på ett bra sätt bidrar till ”skvaderandan”. I samband med storsamlingen träffar klasserna också sina mentorer där man kan ta upp saker som angår klassen eller diskutera andra frågor som har med trivsel och skolarbete att göra.

Före och efter samlingarna ansvarar olika klasser för möblering av aulan enligt ett rullande schema.