Elevorganisation

Organisationsskiss och exempel på arbetsområden

Organisation av elevinflytandet vid Skvaderns gymnasieskola

  • Valprocedur och arbetsuppgifter:Val till elevstyrelsen. Respektive program nominerar sina förslag till representanter. Eleverna på programmet väljer två representanter till elevstyrelsen. Dessutom väljs en suppleant per program.

  • Mandatperioden följer kalenderåret ett år i taget.

  • Personalgruppen utser inom sig eller adjungerade representanter i elevstyrelse, utskott och programråd.

  • Valet sker med slutna valsedlar enligt särskilt anslag. Den valda elevstyrelsen fördelar under rektors ledning de åtta posterna mellan sig. Elevstyrelsen har rätt att fatta beslut om hur elevkårens ekonomiska medel skall användas. Utskotten kan äska om medel hos elevstyrelsen. Elevstyrelsen har också ett övergripande ansvar för att kontrollera att organisationen av elevinflytandet som helhet fungerar bra.

     

Hälsningar från elevstyrelsen

Skvaderns gymnasieskola strävar efter att bli en så bra skola som möjligt och vi i Elevstyrelsen jobbar för den visionen. Vi vill bidra till att skolan ständigt är i utveckling och arbetar för att förbättra skolmiljön ur både ett fysiskt- och psykiskt perspektiv. Eftersom vi tror att en god gemenskap främjar lärandet, arbetar vi med skolaktiviteter genom Aktivitetsutskottet, som är ett utskott från Elevstyrelsen som löpande arrangerar skolaktiviteter för både lärare och elever.

I Elevstyrelsen har vi kontakt med både lärare och elever så att diskussionen om skolans utveckling ska fortlöpa så bra som möjligt för alla, dock är det främst elever som vänder sig direkt till oss vad det gäller olika frågor. Men, alla kan vända sig till oss, vi tar hand om en mängd frågor som rör skolan och gör vårt yttersta för att söka svar på dem. Elevstyrelsen ansvarar även för en del av skolans ekonomi. Vi har bland annat bidragit till renoveringen av skolans elevrum.

Vanligtvis har Elevstyrelsen möte en gång i veckan men ibland, om det behövs, kan fler mötes läggas in. Är det något du vill tycka till om eller har du någon fråga så kontakta någon i styrelsen, för kom ihåg att det är era åsikter som för skolan framåt!

Vill ni veta mer om Skvaderns gymnasieskola eller har några frågor så kan ni alltid vända er till vår facebooksida!

Besök Skvaderns gymnasieskola på facebook för att få koll på de senaste nyheterna och aktiviteterna på skolan!

Hälsningar

Elevstyrelsen

Läs gärna våra stadgar här.