Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet vänder sig i första hand till dig som vill arbeta med naturvetenskap på olika sätt men ger även en mycket god grund för fortsatta studier inom de flesta områden på högskola och universitet. Programmet ger god förberedelse för fortsatt utbildning till exempelvis ingenjör, lärare, läkare, psykolog men också jurist, journalist, ekonom, socionom, polis och sjuksköterska.

På programmet finns många kurser där fältstudier och laborativa inslag är grundläggande. Du utvecklar ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Dina egna mätningar ligger ofta till grund för slutsatser och du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder.

Inriktningar på NA

På Naturvetenskapsprogrammet finns två inriktningar, Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle. På Skvaderns Gymnasieskola kan du läsa båda dessa inriktningar. Uppdelningen sker år två så du behöver inte ta
ställning till vilken inriktning du vill gå när du söker till programmet. På Naturvetenskap läser du flera kurser i
biologi, fysik, kemi och matematik medan inriktningen Naturvetenskap och samhälle fokuserar på naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

På båda inriktningarna kan du läsa fördjupningskurser i matematik och naturvetenskap, s.k. specialiseringskurser. Innehållet i dessa kurser hämtas från biologi, fysik och bestäms lokalt på skolan. Du kan också läsa fördjupningskurser inom bl.a. samhällskunskap och data.

Är du speciellt intresserad av matematik kan du redan från år 1 delta i vår matematikprofil. Där läser du en eller flera fördjupningskurser för att under sista läsåret påbörja matematikstudier på högskolenivå.

På programmet försöker vi stimulera din nyfikenhet, kreativitet och förmåga till analytiskt tänkande.

Arbetssätt och redovisningsformer

Som elev på Naturvetenskapsprogrammet får du använda ett undersökande och analyserande arbetssätt. Du tränas i att formulera problem och att söka lösningar. Genom att kurserna i de naturvetenskapliga ämnena läses mycket koncentrerat ges goda möjligheter att varva teori och praktik i ett laborativt arbetssätt. Långa arbetspass ger möjligheter till förberedelse- och efterarbete i samband med laborationstillfället. Redovisningar kommer i stor utsträckning att kretsa kring lösningar på problemställningar som du själv formulerat. Att få träna kommunikationsförmågan är ett viktigt inslag vid redovisningar. Där det är möjligt och lämpligt får du göra redovisningar utanför den egna arbetsgruppen. Vi har temaveckor med ämnesövergripande uppgifter varje termin år 1 och år 2. 

Utåtriktad verksamhet

För Naturvetenskapsprogrammet utgör kontakt med institutioner som arbetar med naturvetenskapliga frågeställningar, speciellt miljö- och resursfrågor, ett viktigt komplement till traditionella läromedel. Experter utanför skolan deltar med sin kompetens där det är möjligt och lämpligt och studiebesök utgör ett naturligt inslag. Fältstudier och studiebesök sker under alla tre åren.

Helhetssyn och samverkan inom skolan

Samverkan mellan kurser och delar av kurser förekommer i stor utsträckning för att skapa helhet i utbildningen. Vi eftersträvar kreativa redovisningsformer med inslag av flera kurser för att göra din utbildning så intressant och effektiv som möjligt.

Studieplanen för Naturvetenskapsprogrammet är anpassad så att du ska kunna läsa flera av de kurser som ger extra meritpoäng enligt Högskoleverkets bestämmelser. Det kan vara flera kurser i moderna språk eller specialiseringskurser i naturvetenskap eller matematik. Du väljer 200 poäng eget val år 2 och 300 poäng år 3 där 200 p ligger på våren. Dessa totalt 500 p utgör programmets individuella val och programfördjupning.

Vill du veta mer om hur studierna på Naturvetenskapsprogrammet är upplagda, läs mer i poängplanen.