Ordningregler

  1. Vid skolan skall som regel råda god ordning.*

* Med god ordning menas det som framgår av svensk lag och förordning, internationella överenskommelser som Sverige skrivit under samt vad som av hävd och sedvana betraktas som gott uppförande.

  1. Vid överträdelse av den första punkten skall de inblandade lösa problemet. Om detta inte lyckas kan övriga personer på skolan konsulteras för att uppnå en lösning.
  1. I samband med skolstarten informerar skolans personal och äldre elever de nya eleverna om förhållningssätt, vett och etikett som bör gälla vid Skvaderns gymnasieskola för att upprätthålla trivsel och en god arbetsmiljö.
  1. Det är allas ansvar men särskilt rektorns och mentorernas att se till att informationen enligt punkt tre regelbundet lyfts fram för att kunna vidmakthållas. Detta sker primärt i samband med mentorsträffar och ”storsamlingen”.
  1. Vid behov kan skriftliga, mer konkreta regler formuleras. Det kan gälla skolan som helhet, eller delar som t.ex. en klass eller ett arbetsrum. Skriftliga regler utformas och antas enligt gängse demokratiska principer.

 

Trevor Fisher rektor