Pedagogisk plattform

Vår ambition är att skapa en modern gymnasieutbildning för ungdomar med tre års målinriktade studier som förbereder för högskolestudier, annan vidareutbildning eller arbete.

För att få en helhet och ge allsidiga kunskaper och färdigheter måste skolan ge utlopp för många olika mänskliga behov. Att ha en god arbetsmiljö, att uppleva glädje och känna trygghet är viktigt för såväl elever som personal. Helhetsperspektiv, inflytande, engagemang och flexibilitet samt identitet och närhet är rubriker i en pedagogisk plattform för det gemensamma arbetet. Plattformen är ett levande dokument som utvärderas och revideras kontinuerligt. Vår skola har två övergripande profilområden: hälsa och kultur.

Helhetsperspektiv

Undervisningen ska sträva mot helhet där programmålen är synliga . För varje program på skolan finns en konkretisering av programmålen. De nationella värdegrundsmålen skall lyftas fram i den dagliga verksamheten. Det pedagogiska arbetet skall bedrivas med tanke på dekompetenser som är viktiga i yrkeslivet.

Eleverna arbetar under längre arbetspass för att undvika fragmentering av kurser och teman. Längre arbetspass och koncentrationsläsning av kurser ger möjlighet till fördjupning, diskussion och reflexion. Vi anser att denna arbetsmetodfrämjar elevens egna aktiva lärande och leder till större förståelse och bestående kunskap. Vi vill också utveckla ämnessamverkande projekt för att skapa helhet i inlärningen.Skolan vill genom att arbeta med varierande arbetsformer i undervisningen medverka till att ta till varaelevernas skiftandeerfarenheter.

Många frågor kan vi söka svar på i närsamhället. Därför vill vi utveckla samarbete och nätverk med många aktörer utanför vår skola; företag, organisationer, institutioner, föreningar, enskilda individer och andra skolor.

Vi vill ge eleverna:

 • Fysisk kompetens, genom att de får utökade möjligheter till rörelse och stimulans till regelbunden motion och uppmuntran till en aktiv fysisk livsstil.
 • Intellektuell kompetens genom att de får möta problem- och lösningsorienterad undervisning i alla kurser. Reflexion, kommunikation och kreativitet är viktiga beståndsdelar för att uppnå detta mål.
 • Kulturell kompetens, genom att defår möjlighet att använda sig av estetiska uttrycksformer och eget skapande i det dagliga arbetet samt varaaktiva konsumenter och producenter i lokala kulturaktiviteter.
 • Social och emotionell kompetens genom att de tränas i att arbeta tillsammans i grupp. Dessutom strävar vi efter att eleverna skall få mötas i olika verksamheter i större sammanhang än den egna klassen.

Vi vill:

 • utveckla helhetsperspektiv genom att använda närsamhället i kunskapsbildningen och använda oss av studiebesök, projektarbeten, APU och ett tematiskt arbetssätt.
 • använda de kunskaper och kompetenser som finns bland föräldrar, i andra skolor, i arbetslivet och i det omgivande samhället.
 • ge eleverna möjlighet till internationella kontakter via korrespondens och/eller direkta utbytenmen också genom att få tillgång till den internationella kompetens som finns i kommunen.

 

Hur arbetar vi med helhetsperspektiv?

 • Periodläsning
 • Långa arbetspass
 • Projekt med ämnessamverkan samt ämnesövergripande samordning och integrering av kurser i respektive program, kurssamverkan, men även över programgränser.
 • Hälsopass
 • Skolkonserter
 • Studieresor
 • Internationella utbyten
 • Hålla värdegrunden levande där bl a storsamlingar och mentorsträffar används som forum för attityd- och värderingsfrågor.
 • Kompetensutveckling, elever och personal tillsammans
 • Planeringsdagar för personalen inför varje ny period
 • Att arbeta strukturerat med att utveckla skolans planer och policydokument
 • Metodik kring grupparbeten
 • Utveckla arbetsformer utifrån skolans pedagogiska grundtanke
 • Samarbete med och studiebesök på eftergymnasiala utbildningar
 • Elever/Personal föreläser eller leder aktiviteter utanför skolan
 • Samarbete med andra gymnasieskolor (College)
 • Samarbete med andra institutioner, Teater Västernorrland, Nordiska Kammarorkestern S-vall t.ex.

Inflytande engagemang och flexbilitet

För att öka engagemang och motivation i skolan är det viktigt att eleverna är delaktiga i det dagliga arbetet. Den som ges ansvar tar ansvar! Eleverna ska därför ha möjlighet att påverka sin arbetsmiljö, undervisningen inlärningsmässigt och socialt, examination och andra skolaktiviteter.

Målet är att eleverna successivt ska ta större ansvar för sin utbildning. Handledning och hjälp med studieteknik och tidsdisposition skall vara störst år 1 och avta allt eftersom eleverna blir äldre, mognare och har införlivat de tankar och normer som krävs för ett stort ansvarstagande.

Ett reellt inflytande för eleverna kräver flexibilitet. Att kunna ändra i schemat med kort varsel, att ha nära till ekonomiska beslut, att pröva nya former för undervisning och att samutnyttja lokaler ger flexibla möjligheter. Ett sätt att klara dessa krav är att hålla organisationen liten och förändringsbar.

Hur arbetar vi med inflytande, engagemang och flexibilitet?

 • Elevstyrelse, arbetsmiljögrupp och aktivitetsgrupp
 • Utbildning för elevrepresentanter i bl.a. mötesteknik
 • Handlingsplaner som exempelvis krisplan och antimobbningsplan skall ständigt utvecklas
 • Tolkning av kursmålen tillsammans med eleverna
 • Elevinflytande i kursutformning, arbetssätt och redovisningsformer samt utvärdering
 • Schemalagda mentorsträffar varje vecka
 • Elevinflytande över skolmiljön
 • Elevinflytande över den pedagogiska verksamheten
 • Informationstavlor
 • Information på First Class
 • Elevdelaktighet i uppbyggnaden av skolans traditioner

Identitet och närhet

Vi vill ha ett klimat i skolan som ger möjligheter till social utveckling. Trygghet, självkänsla, självförtroende och tillit till andra är viktigt för trivseln och påverkar studieresultatet positivt.

Såväl i mentorskapet som i undervisningsgrupper bygger vi öppna och ärliga relationer med eleverna genom att ge ansvar, våga visa öppenhet och stötta genom personliga samtal. Schemalagda mentorsträffar ger alla möjlighet att synas och känna trygghet. Mentorsträffarna är ett forum där eleverna utvecklar sin förmåga att respektera andra. Genom ett personligt förhållningssätt verkar vi för förståelse mellan alla på skolan. Personalen utbildas i metoder som utvecklar, underlättar och stärker detta arbete.

Hur arbetar vi med identitet och närhet?

 • Samtalsrunda i mentorsgrupperna och i undervisningen
 • Personligt förhållningssätt
 • Gemensamma frilufts- och idrottsdagar för elever och personal
 • Gemensamma lunchaktiviteter och turneringar för elever och personal
 • Schemalagda mentorsträffar varje vecka
 • Programöverskridande verksamhet såsom kulturevenemang, introduktionsvecka, samlingar, föreläsningar och studiebesök som även fungerar som "vi-stärkande" aktiviteter
 • Fadderverksamhet, äldre elever välkomnar och stöttar yngre elever