Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskola och universitet. Programmet ger god förberedelse för fortsatt utbildning till exempelvis jurist, lärare, journalist, ekonom, psykolog, socionom, polis och sjuksköterska.

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder.

Inriktningar på SA

På Skvaderns gymnasieskola finns två inriktningar på Samhällsvetenskapsprogrammet, den samhällsvetenskapliga och den beteendevetenskapliga. På den samhällsvetenskapliga inriktningen fokuserar man på politik och andra samhällsfrågor, både på nationell och internationell nivå. Man läser fördjupningskurser i
samhällskunskap, historia och religionskunskap. På den beteendevetenskapliga inriktningen fokuserar man på hur människor fungerar både i grupp och som enskilda individer. Man läser kurser i sociologi, kommunikation samt ledarskap och organisation. Dessutom läser man fördjupningskurser i psykologi och samhällskunskap.

Att träna kommunikationsförmågan är ett viktigt inslag i samhällsvetenskapsprogrammet. Vi arbetar systematiskt med att utveckla skrivandet och de muntliga presentationerna under utbildningen. Det innebär att man läser och diskuterar kamraternas texter vilket förbereder för uppgifter som väntar på högskola och universitet. Vi eftersträvar också att knyta undervisningen till verksamheter utanför skolan. Det görs bl. a genom studiebesök och gästföreläsare...

Arbetssätt och redovisningsformer på SA

Samverkan mellan kurser förekommer i stor utsträckning för att skapa helhet i utbildningen. I kurser som läses samtidigt försöker vi skapa gemensamma arbetsområden och redovisningar.

Att få träna kommunikationsförmågan är ett viktigt inslag vid redovisningar. Där det är möjligt och lämpligt görs även redovisningar utanför den egna arbetsgruppen. Vi arbetar systematiskt med att utveckla skrivandet och muntliga presentationer och försöker ha det som en röd tråd genom utbildningen. Det innebär att man ibland läser och diskuterar kamraternas texter vilket förbereder för uppgifter som väntar på högskola och universitet.

På Skvadern uppmanas man att ifrågasätta, formulera problem och tänka kritiskt när man står inför en uppgift. Att få tänka och tycka själv är viktigt, och lärarna tar stor hänsyn till elevernas önskemål och tankar.

För Samhällsvetenskapsprogrammet utgör samhället utanför skolan ett viktigt komplement till traditionella läromedel. I kurserna eftersträvar därför skolan att knyta undervisningen till verksamheter utanför skolan. Det görs bl. a. genom studiebesök och gästföreläsare.