Skolhälsovården

Skolsköterskan är på skolan mån-fre 8-15.
Lena.Erlingsson, tel 64 49 04, lena.erlingsson@skvadern.nu
Skolläkaren Ingegerd Åhsgren finns på skolan under bestämda tider (läsårets tider kommer inom kort) och tid bokas genom skolsköterskan. Kurator Evelina Gustafson är på skolan måndag till fredag. Nås på telefonnummer; 076-807 39 34, och mejl; evelina.gustafsson@skvadern.nu.

Vi arbetar enligt Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården. Målet är att bevara och förbättra elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Skolhälsovården skall främst vara förebyggande.

Skolhälsovården har ett salutogent förhållningssätt. Detta innebär att fokus ligger på att stärka elevens tilltro till sina egna förmågor att aktivt förbättra och förändra levnadsvanor och livsstil för att främja hälsa.

Alla elever i årskurs 1 erbjuds individuella hälsokontroller och samtal. Hälsosamtalet utgår från ett frågeformulär som tar upp levnadsvanor som handlar om psykisk och fysisk hälsa, kost, motion, fritidsintressen, relationer, arbetsmiljö i skolan, alkohol, narkotika och tobak. Vid behov har vi uppföljningssamtal.
Synundersökningen är tyvärr inte godkänd vid körkortstagning.

Skolhälsovården deltar i elevvårdskonferenser, klasskonferenser och krisgruppen.

Ibland leder besöken hos oss till att vi remitterar vidare till annan instans, till exempel till enheten för unga vuxna, ungdomsmottagningen, barn –och ungdomspsykiatrin, vårdcentral.

Skolhälsovården har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte utan elevens medgivande får föra vidare sådant som han eller hon anförtrott oss. Vi har dock anmälningsplikt. Om vi ser att en ungdom far så illa att han eller hon behöver socialtjänstens hjälp är vi skyldiga att kontakta denna.

Skvadernsgymnasieskola är en friskola. Detta innebär att ingen information om dig från grundskolan förs vidare till oss utan din målsmans medgivande. Har du information från grundskolan som du tycker att vi bör känna till så kan ni skriva under blanketten godkännande av överförande av journal och skicka till din förra skola.